Kirja-analyysi: Hiljainen johtaminen

Johdanto:

Tämän kertaisessa kirja-analyysissä on David Rockin kirjoittama Hiljainen johtaminen (Quiet Leadership). Viimeksi tutkiskelin Max Landsbergin ajatuksia valmentamisesta. Silloin käsillä oli teos johon oli kerätty erilaisia tekniikoita ja tieteen löydöksiä, jotka Landsberg on kokenut hyödyllisiksi valmentamisessa. Rockin Hiljainen johtaminen puolestaan käsittelee yhtä ideologiaa, jonka avulla viedään läpi valmennustilanteet. Rock on paketoinut hiljaisen johtamisen ideologiansa kuuden askeleen malliksi, jonka toimivuutta hän perustelee kokemuksella ja uusimmilla neurotieteiden löydöksillä. Mallin voi karkeasti jakaa kolmeen osaan. Ensimmäinen kertoo perusrakennuspalikat valmentamiselle, toinen osa kertoo kuinka valmennuskeskustelu käydään ja kolmas osa katsoo tulevaisuuteen.

Tämän kertainen tarina muodostuu seuraavasti. Ensin paneudutaan Rocking kuuden askeleen malliin ja muodostetaan siitä mieleen painuva kuva. Sitten kiteytetään kirjan ydinviesti ja lopuksi vielä hieman pohdintaa, kuinka valmentava johtaminen toimii käytännössä.

Mistä kirja kertoo:

Kirja kertoo valmentavasta johtamistyylistä, jonka Rock on nimennyt ”hiljaiseksi johtamiseksi”. Kirjan ensimmäisessä osassa Rock esittelee viimeaikaisia aivotutkimuksen löydöksiä ja perustelee näiden kautta miksi valmentava johtaminen toimii. Tämä osa kirjasta on mielenkiintoista luettavaa, mutta sen voi hyvin jättää väliin, jos hyväksyy Rockin ajatuksen, että tämä toimii. Toinen osa on kuuden askeleen mallin kuvaamista ja kolmas osa esimerkkejä kuinka kuuden askeleen malli laitetaan toimintaan. Tässäkin kirjassa niin kuin yleensä esimerkit ovat yksinkertaistettuja ja niistä tulee tunne, että ei tämä ihan näin helposti käytännössä toimi. Itse olen huomannut valmentaessani, että keskustelut ovat huomattavasti monisyisempiä kuin mitä kirjan esimerkit antavat ymmärtää.

Hiljaisen johtamisen kuuden askeleen malli muodostuu ajattelun ajattelemisesta, potentiaalin kuuntelemisesta, tarkoituksella puhumisesta, tanssista kohti oivallusta, uuden ajattelun luomisesta ja seurannasta.

Askel 1: Ajattele ajattelemista

Keskittymällä ajattelemaan ajattelua aukeaa uudenlainen maailma nähdä asioita. Valmentajan kannattaa keskittyä siihen, mitä valmennettava ajattelee asiasta, eikä itse asiaan. Rock luettelee kuusi asiaa, jotka on hyvä pitää mielessä aina valmentamisessa (a) anna muiden tehdä ajattelu, (b) keskity tuloksiin, (c) kokeile ihmisten rajoja, (d) omaa positiivinen asenne, (e) prosessi ennen sisältöä. Mitä nämä sitten tarkoittavat? Rock uskoo, että valmennettava on paras henkilö löytämään oikean ratkaisun käsillä olevaan ongelmaan ja siksi valmentajan kannattaa keskittyä auttamaan valmennettavaa ajattelemaan ja löytämään itse ratkaisut. Tuloksiin keskittyminen johtaa nopeampaan tuloksien syntymiseen kuin itse ongelman pohtiminen. Tässä on hyvä muistaa, että valmennus- tai johtamistilanteen tarkoitus on löytää ratkaisuja ja uusia toimintatapoja. Sen vuoksi keskitytään tuloksiin. Kaverin kanssa keskusteltaessa voi olla paljon hedelmällisempää keskittyä ongelmaan, koska se yleensä johtaa todella mielenkiintoisiin keskusteluihin. Ihmisten rajojen kokeilu on oleellinen osa valmentamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valmentajan pitää auttaa valmennettavaa ajattelemaan uusilla tavoilla. Tämä pitäisi vielä pystyä tekemään positiivisella asenteella. Ajatus tässä takana on, että ihmiset soimaavat itseään jo ihan tarpeeksi tekemättömistä asioista, joten heitä ei tarvitse enää rankaista lisää. On myös osoitettu, että positiivisen asenteen kautta päästän parempiin tuloksiin. Lopuksi pitää muistaa laitta aina prosessi sisällön edelle. Tällä Rock tarkoittaa sitä, että valmentajan kannattaa viedä keskusteluja läpi aina samalla prosessilla ja yrittää pysyä hieman etäämmällä sisällöstä. Tässä kohtaa täytyy muistuttaa, että aina ei ole oikea hetki laittaa ihmiset ajattelemaan. Pitää osata tunnistaa tilanne, milloin laittaa ihmiset ajattelemaan, milloin auttaa löytämään ratkaisuja ja milloin taas vain kertoa miten asia on.

Askel 2: Kuuntele potentiaalia

Potentiaalin kuuntelussa on tärkeää oikeasti kuunnella ihmistä ja mitä hänellä on sanottavaa. Rock sanoo, että kuuntelemista ohjaavat yksityiskohdat, suodattimet, omat agendat ja kuumat pisteet. Suodattimet tarkoittavat sitä, että kuuntelemme viestiä sen mukaan miten itse hahmotamme maailman. Omat agendat taas ajavat meitä kuuntelemaan, mitä meille olisi tässä tilanteessa. Kuumat pisteet ovat taas niitä asioita, jotka menevät meillä tunteisiin. Jos pystyy jättämään omat suodattimet pois, kytkeä hetkeksi oman agendan ajattelun pois päältä ja tunnistaa, koska asiat meinaavat mennä tunteisiin niin alat oikeasti kuunnella toista ja ehkä myös ymmärtää häntä. Näiden asioiden toteutumista Rock kutsuu etäisyyden selvyydeksi.

Askel 3: Puhu tarkoituksella

Tarkoituksella puhumisen Rock kiteyttää ytimekkyyteen, täsmällisyyteen ja kohteliaisuuteen. Nämä kolme asiaa tarkoittavat käytännössä sitä, että puhuja miettii tarkoin oman viestinsä, jotta se olisi mahdollisimman lyhyt, täsmällinen ja kohtelias. Tässä esimerkki tarkoituksella annetusta palautteesta ”Kiitos N.N todella hyvistä palaverimuistiinpanoista. Niistä näkyi, että olit keskittynyt palaveriin, koska vain kaikki oleelliset asiat olivat mainittuna. Kiitos, oli erittäin mukava, kun oli lyhyet ja selkeät muistiinpanot.”.

 

Askel 4: Tanssi kohti oivallusta

Tanssi kohti oivallusta on Rockin kuuden askeleen mallista se osa, joka keskittyy itse valmennuskeskustelun läpi viemiseen ja antaa sille rakenteen. Keskustelussa on neljä vaihetta ”lupa”, ”sijoittaminen”, ”kysymykset” ja ”selventäminen”. Aluksi on tärkeää pyytää lupa aloittaa keskustelu, näin vältetään tilanne, jossa henkilö ei ole valmis keskustelemaan asiasta. Samalla myös avataan ajattelu keskustelulle. Keskustelun alussa sijoitetaan keskustelijat samalla kartalle, jotta kaikille on selvää mistä aiheesta olemme keskustelemassa. Valmentajan tehtävänä on esittää kysymyksiä ja näin saada valmennettava ajattelemaan asiaa ja löytämään ongelmaan uusia ratkaisuja. Valmentajan pitäisi pystyä esittämään ajattelua ruokkivia kysymyksiä (thinking questions). Palaan näihin ajattelukysymyksiin jatkossa toisen kirja-analyysin parissa. Minulla on takataskussa yksi kirja, joka on omistettu näille kysymyksille. Tässä kohtaa valmentajan pitää pystyä kuuntelemaan erityisen tarkasti valmennettavaa, jotta pystyy seuraavassa vaiheessa selventämään keskustelua. Selventäminen tarkoittaa valmennettavan kertomien asioiden jäsentelyä ja kirkastamista niin, että valmennettava pystyy oppimaan lisää. Tämän jälkeen palataan sijoittamiseen ja näin tanssi jatkuu, kunnes tullaan siihen kohtaan, jossa valmentajan mielestä keskustelu syvenee ja on aika pyytää uusi lupa astua keskustelussa seuraavalle tasolle.

Askel 5: Luo uutta ajattelua

Luo uutta ajattelua sisältää kolme vaihetta tanssia kohti oivallusta. Ensin autetaan valmennettavaa luomaan uutta ajattelua, sitten haastetaan valmennettavaa löytämään vaihtoehtoja ja lopuksi potkaistaan persuksille ja lähetetään valmennettava matkaan sen energian kantamana, joka on syntynyt uusien mahdollisuuksien oivaltamisesta. Tämä kuulostaa helpolta ja lyhyeltä, mutta käytännössä vaatii valmentajalta erittäin paljon tarkkaavaisuutta ja hereillä oloa, jotta pystyy haastamaan valmennettavaa löytämään mahdolliset vaihtoehdot ja tunnistamaan, milloin on oikea aika potkaista persuksille ja toivottaa hyvää matkaa.

Askel 6: Seuranta

Kuudennen askeleen tarkoituksena on varmistaa, että aikaisemmin syntyneet uudet ideat ja ajatukset muuttuvat käytännöiksi ja uusiksi tavoiksi. Rock pukee seurannan FEELING malliksi. F vastaa faktoja, E tunteita, E rohkaisua, L oppimista ja NG uusia tavoitteita. Rock väittää, että nämä asiat muistamalla valmentaja pystyy auttamaan valmennettavaa pääsemään eteenpäin omissa pyrkimyksissään. Tämä vaihe on kuuden askeleen mallista tärkein osa, koska muuten hyvät keskustelut, niistä syntyneet ideat ja energia eivät koskaan kanavoidu uudeksi tekemiseksi.

Malli yhdellä silmäyksellä

Alla on viimeisin versio kuvasta, jonka avulla itse hahmotan ja muistan Rockin kuuden askeleen mallin. Kirjassa on myös omat kuvat mallista ja yhdistämällä kuvat saa hyvän ymmärryksen mallista, mutta vaatii muutaman lukukerran. Kuvaa piirtäessäni minulla oli tavoite paketoida koko kirjan viesti yhteen kuvaan niin, että voin kuvan avulla kertoa mistä kuuden askeleen mallissa on kyse. Alussa mainitsin, että mallin voi jakaa kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on talon alla olevat kolme tuki paasia. Nämä ovat asioita, jotka pitää olla mielessä, kun käydään talon sisällä olevaan keskustelua, joka on mallin toinen osa. Kolmas osa sijoittuu talon ulkopuolella, koska se tapahtuu keskustelun päätyttyä. Tämä jako ilmentää, että mallissa on tietyt teoreettiset asia, käytännön keskustelu ja seuranta.

David Rockin Hiljainen johtaminen yhdellä silmäyksellä

Kirjan ydinviesti:

Kirjan ydinviesti on, että jos halutaan parantaa suorituskykyä, niin ihmisten pitää alkaa ajatella uudella tavalla. Rock uskoo, että paras tapa muuttaa ihmisten toimintaa on saada heidät ajattelemaan uudella tavalla, mikä muuttuu uudeksi aikaisempaa paremmaksi toiminnaksi. Ihmiset voidaan saada ajattelemaan uusilla tavoilla monin eri keinon ja Rockin Hiljaisen johtamisen kuuden askeleen malli on vain yksi tapa, jonka Rock on todennut käytössä erittäin tehokkaaksi, kun pitää päästä A:sta B:hen. Kirjan alussa Rock mainitseekin, että tällaisen keskustelun tarkoituksena on viedä keskustelu mahdollisimman nopeasti pisteestä A pisteeseen B.

Arvio:

Itse pidin kirjasta paljon, koska Rockilla on mielestäni hyvin käytännönläheinen ote valmentamiseen. Olen kokeillut mallia valmennettavieni kanssa ja näin käytännössä todennut, että malli todella auttaa valmentajaa viemään keskustelua eteenpäin ja luomaa uudenlaista toimintaa. Toinen syys miksi kirja vetosi minuun oli, että Rock ei pyrkinyt sanomaan, että tämä malli on ratkaisu kaikille keskusteluille tai, että valmentamisessa pitäisi aina pyrkiä vain esittämään kysymyksiä. Minusta oli hienoa, kun Rock ensimmäisessä askeleessa kuvaa tikapuut, jotka määrittävät, kuinka paljon on syytä olla valmentava (kysymyksiä esittävä). Valmentajan onkin erittäin tärkeä ymmärtää milloin esittää kysymyksiä ja milloin antaa ohjeita. Molemmille näille on oma aikansa ja paikkansa.

Nopealla kirjan lukemisella saattaa tulla käsitys, että tässä on vain taas yksi maailmaa syleilevä malli, joita eri valmentajat suoltavat maailmaan, mutta hieman enemmän kirjan ajatuksiin ja oppeihin paneutumalla pystyin itse toteamaan kirjan viestin hyvin hyödylliseksi.

Loppusanat

Toivottavasti kirjoitukseni herätti sinussa innostusta ja sait uusia ajatuksia, kuinka voisit kehittää itseäsi valmentajana. Kuulen mielelläni myös sinun ajatuksista ja kaikki rakentava kommentointi otetaan vastaan avosylein.

 

Iloista alkavaa vuotta 2017!

Petteri